Проект С Т А Т У Т У ФЕДЕРАЦІЇ РАДІОАМАТОРІВ ТА РАДІОСПОРТСМЕНІВ УКРАЇНИ

РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Федерація радіоспортсменів та радiоаматорiв України надалi – Федерація,

Варіанти скорочення:

1. – ФРС-ЛРУ, на англійській мові Ukrainian Radio Sport Federation, скорочено – (URSF)
2. – ФРРУ, на англійській мові Ukraihian Radiosport and Radioamateur Federation, скорочено: (URRF)

є добровiльною Всеукраїнською громадською неприбутковою органiзацiєю радiоаматорiв України, спортивно-радіоаматорського спрямування, котра надає послуги та об'єднує за спiльними iнтересами радіоспортсменів та радіоаматорів, зацiкавлених в галузi радiо та радіоспорту на умовах, демократичності та самофінансування.
Дiяльнiсть Федерації поширюється на всю територiю України.
1.2. Федерація в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. Федерація дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса федерації: 03056, м.Київ, вул.В.Гетьмана, 27, ЦСТРК ТСО України.

РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Цiлями Федерації, є задоволення творчої аматорської некомерцiйної та спортивної зацiкавленостi радіоаматорів в галузi радiо та радіоспорту, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних і спортивних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. Федерація ставить перед собою наступнi завдання:
--сприяння забезпеченню радіоаматорів радiоаматорською та спортивною iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
--сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв та радіоспортсменів;
--координацiя дiяльностi обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень федерації, пiдтримка дiяльностi регiональних, мiських та iнших радiоклубiв i об'єднань радiоаматорiв та радіоспортсменів у всiх аспектах радіоматорської та радіоспортивної діяльності;
--сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв'язку, цифрових та iнших видiв радiозв'язку, впровадженню нових видiв радiозв'язку в тому числі в галузі радіоспорту;
--правова пiдтримка членiв, як суб’єктів Служби аматорського радiозв'язку України;
--сприяння оволодiнню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивної радiопеленгації, інших очних та заочних видів радіо спорту, побудовi апаратури для радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
--сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв'язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань федерація, у встановленому порядку:
--органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;
--проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радiозв'язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) як в масштабах України, так i мiжнароднi змагання з узгодженням Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU);
--сприяє в питаннях органiзацiї роботи радiоклубiв та спортивних об'єднань радiоаматорiв, окремих радiоаматорiв, пiдтримує їх дiяльнiсть у всiх напрямках аматорської зацiкавленостi в галузi радiо;
--сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських та радіоспортивних радiотехнiчних засобiв;
--здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв та радіоспортсменів;
--взаємодiє в рамках статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями;
--здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв та радіоспортсменів, із спiввiтчизниками за кордоном;
--застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;
--репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
--може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi федерації;

РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. а) Федерація є юридичною особою.
б) Федерація є правонаступницею ЛРУ і має незаперечне право на майно, кошти і обов’язки по договорах та зобов’язаннях ЛРУ, як в межах України так і за рубежем.
3.2. Федерація має право від свого iменi укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в народному, арбiтражному та третейському судах.
3.3. Федерація має самостiйний баланс та рахунки, в тому числi i валютний, в установах банкiв.
3.4. Федерація має право здiйснювати службове листування, телеграфний, телефонний, телетайпний, факсимiльний та комп'ютерний службовий зв'язок з органiзацiями, фiрмами, представниками України в iнших країнах.
3.5. Федерація може бути підвладна арешту або стягуванню тiльки у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
3.6. Федерація має свою печатку, штамп та іншу символіку. Символiка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
3.7. Федерація, як правонаступниця ЛРУ має право в своїй діяльності використовувати дійсні печатку, штамп та інші діючі атрибути бувшої ЛРУ.
3.8. Назва ФРС-ЛРУ/ФРРУ/та емблема є власнiстю федерації
3.9. Федерація, як правонаступниця ЛРУ, є членом IARU (International Amateur Radio Union). В своїй дiяльностi Федерація дотримується вимог Статуту IARU, керується рiшеннями та рекомендацiями IARU, щорiчно сплачує членськi внескi в IARU в розмiрi, згiдно рiшенням конференцiї IARU по виставленому IARU рахунку (iнвойсу) та щорiчного бюджету Федерації за рiшенням конференцiї (Ради) Федерації.

РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством та радіоспортом в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут Федерації.
4.2. Прийом в члени Федерації проводиться Радами обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень ЛРУ радiоаматорiв за особистою письмовою заявою, не залежно від їх регіонального місця проживання.
4.3. Члени Федерації стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок в обласному (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiленнi ЛРУ радiоаматорiв.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої i другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени Федерації мають право:
--приймати участь в дiяльностi Федерації вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
--користуватись майном та послугами Федерації;
--обирати та бути обраним до керiвних органiв Федерації;
--об'єднуватись в рамках федерації за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
--вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та Федерації в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
--отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Федерації;
--вiльно виходити з Федерації за особистою письмовою заявою;
--використовувати символiку Федерації на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах приватної власностi.
4.5. Члени Федераці повиннi:
--сприяти пiдтриманню авторитету Федерації, реалiзацiї завдань та цiлей Федерації;
--дотримуватись вимог Статуту Федерації;
--дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;
--виконувати доручення керiвних органiв Федерації;
--своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок.
4.6. Грубе порушення вимог Статуту Федерації та iнших регламентуючих документiв Федерації тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена Федерації.
4.7. а) Рiшення про виключення з членів Федерації розглядаеться радою федерації за поданням не менше двох територіальних відділень і затверджується Всеукраїнською конференцією Федерації.
б) Рішення про виключення з обласної (регіональної) організації свого члена Федерації, приймається Радами обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень ФРС-ЛРУ, та затверджується загальними зборами (конференцiєю) вiдповiдної органiзацiї.
в) за несплату щорiчного членського внеску на протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради член Федерації може бути виключений з членiв ЛРУ. Сплачені членські внески при цьому не повертаються;
г) Виключений регіональним відділенням радіоаматор/радіоспортсмен може стати членом іншого обласного відділення Федерації;
д) Повторний вступ до Федерації виключеного Всеукраїнською Конференцією члена Федерації здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.
4.8. Індивідуальні асоційовані члени Федерації сплачують членські внески на загальних підставах. Їх права в Федереції регламентуються окремим положенням.
4.10. Колективними членами Федерацїї можуть бути колективи пiдприємств, установ, організацій, учбових закладів різних форм власності, громадські організації котрі підртримують радіоаматорство і радіоспорт в будь якій формі, та сприяють розвитку Федерації.
Колективні члени Федерації сплачують членські внески розміри яких визначаються радою Федерації в кожному окремо взятому випадку.
Колективні члени Федерації співпрацюють із Федерацією через визначеного колективним членом Федерації, свого представника.
Права колективних членів Федерації визначаються окремим положенням.
Керівники та представники колективних членів Федерації, як і асоційовані члени Федерації, не можуть займати керівні посади в організації.
Рiшення з даного приводу приймається Радою Федерації за письмовою заявою керiвника юридичної особи та рiшенням керiвного органу.
4.11. Обласнi (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації, колективнi члени Федерації, отримують вiд Ради Федерації вiдповiдний сертифiкат.
4.12. Громадяни України, iноземнi громадяни, за особливі заслуги в розвитку радiоаматорства на Українi, тощо, за рiшенням Ради ЛРУ можуть бути прийнятi почесними членами ЛРУ.
Почесним членам ЛРУ видається вiдповiдний сертифiкат та нагрудний значок.

РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Федерація дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами федерації, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв Федерації в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Основним структурним формуванням Федерації є обласнi вiддiлення, та прирівнені до них структури Федерації якi створюються в усiх областях України, Автономнiй Республiцi Крим, м.Києвi i м.Севастополi.
5.3. До прирівнених структур Федерації відносяться центральнее ЩСЛ-бюро відділи Федерації по радіоаматорству ЛРУ та по радіоспорту ФРС, республіканська колегія суддів по радіоспорту та інші структури створені Радою Федераціїї в міру необхідності.
5.4. а) Діяльність прирівнених структур Федерації регламентується окремим положеннням, розробленого на основі Діючого Статуту, прийнятим Радою Федерацій та затвердженним Конференцією Всеукраїнської Федерації.
б) Рiшення про створення в обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiленнях Федерації та прирівнених до них стуктур радіоаматорів та радіоспортсменів /секції, радіоклуби, групи спеціалістів, тощо/, приймається установчими зборами з iнiцiативи не менше як 3-ох радiоаматорiв i затверджується рiшенням Ради Федерації.
5.5. Вищим керiвним органом обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення та прирівнених організацій є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
Обласнi (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації та прирівнені до них організації можуть мати статус юридичної особи.
5.6. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення федерації в складi: голова, заступник голови по радіоаматорству, заступник голови по радіоспорту, скарбник, члени Ради (при необхiдностi) ревізійну комісію термiном на два роки.
5.7. Обласнi (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації можуть створювати свої регiональнi органiзацiї радiоаматорiв (секцiї, радiоклуби, групи спецiалiстiв, тощо), здiйснювати дiяльнiсть згiдно до своїх планiв, кошторисiв та iнших регламентуючих документiв, самостiйно проводити облiк своїх надходжень та витрат, звiтувати перед своїми членами.
5.8. Вищим керiвним органом Федерації є Всеукраїнська конференцiя Федерації, яка скликається не рiдше одного разу на два роки.
Норма представництва на наступну конференцiю встановлюється поточною Всеукраїнською конференцiєю Федерації.
Вiд кожного обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації та прирівнених до них організацій одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації. Iншi делегати вiд обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва.
Статус делегата Всеукраїнської конференцiї Федерації отримують члени Виконкому Федерації, голови комiтетiв та комiсiй Федерації, члени ревiзiйної комiсiї Федерації, керiвник бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро Федерації), керiвник офiцiйного друкованого органу Федерації, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обранi делегатами вiд обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації.
В роботi конференцiї Всеукраїнської Федерації можуть приймати участь представники колективних членiв Федерації (по одному вiд кожного) з правом дорадчого голосу.
Всеукр.конференція Федерації є правомочною, якщо в її роботi бере участь не менше 2/3 делегатiв, якi представляють бiльшiсть обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації.
Рiшення Всеукраїнської конференції по питаннях внесення змiн та доповнень до Статуту Федерфції є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж 3/4 голосiв присутнiх делегатiв. Рiшення Всеукраїнської конференцiї Федерації по iнших питаннях є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх делегатiв. Час проведення наступної Всеукраїнської конференцiї Федерації визначається на попереднiй.
В разi потреби Радою Федерації, або за вимогою не менше нiж 1/3 вiд загальної кiлькостi iндивiдуальних членiв Федерації може бути скликана позачергова Всеукраїнська конференцiя Федерації.
Дата, мiсце проведення, порядок денний та регламент роботи Всеукраїнської конференцiї Федерації визначається Радою Федерації i доводиться до вiдома членiв Федерації не пiзнiше нiж за мiсяць до початку роботи конференцiї.
Iнформацiя про роботу конференцiї повинна бути вiдкритою для всiх членiв Федерації.
5.9. Конференцiя Федерації:
--обговорює найважливiшi питання розвитку радiоаматорства та радіоспорту в Українi, визначає перспективи дiяльностi Федерації;
--затверджує Статут i вносить змiни та доповнення до нього;
--обирає президента, першого вiце-президента та вiце-президента зі спорту та віце-президента по радіоаматорству, голiв комiтетiв та комiсiй (окрім ревізійної) федерації, затверджує голову всеукраїнської колегії суддів по радіоспорту, Раду Федерації, та ревiзiйну комiсiю терміном на два роки;
--обговорює та затверджує звiти Ради Федерації i ревiзiйної комiсiї;
--регулює взаємовiдносини мiж обласними (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) та прирівленими до них вiддiленнями Федерації;
--визначає форми взаємовiдносин з iншими органiзацiями;
--приймає рiшення про лiквiдацiю обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) та прирівлених до них вiддiлень Федераці, про припинення статусу обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) та прирівнених до них вiддiленнь Федерації;
--реалiзує право власностi на майно та кошти Федерації;
--розглядає iншi питання, що стосуються дiяльностi Федерації.
5.10. В перiод мiж Всеукраїнськими конференцiями дiяльнiстю Федерації керує Рада федерації, яка формується на засадах рiвного представництва вiд кожного обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації, повноважними представниками яких є голови вiдповiдних Рад (по посадi).
До складу Ради ЛРУ також входять: президент, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар Виконкому, голови комiтетiв та комiсiй, керiвник QSL-бюро ЛРУ, керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, вiдповiдальний за оформлення спецiальних позивних сигналiв (СПС), голова колегiї суддiв з радiоспорту та представники iнших органiзацiй (за рiшенням конференцiї Федерації).
5.11. Рада Федерації:
--визначає шляхи реалiзацiї рiшень конференцiї Федерації;
--затверджує взiрцi печатки, штампiв та емблеми Федерації;
--призначає секретаря Виконкому Федерації, начальника ЩСЛ-бюро Федерації, керiвника офiцiйного друкованого органу Федерації, головного бухгалтера, координує їх дiяльнiсть, затверджує положення про них;
--здiйснює господарське управлiння майном та коштами Федерації;
--розглядає робочi та звiтнi матерiали обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації та регiональних органiзацiй радiоаматорiв, створених в їх рамках;
--затверджує бюджет та програму основних заходiв Федерації;
--приймає рiшення про утворення обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації, надання статусу обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації, затверджує їх статути;
--розглядає питання про почесних i колективних членiв федерації та iншi питання дiяльностi федерації.
Засiдання Ради федеріції проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
Засiдання Ради федерації є правомірними, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради.
Рiшення Ради федерації є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.12. В перiод мiж пленарними засiданнями Ради федерації роботою Федерації керує Виконавчий комiтет, до складу якого входять: президент Федерації, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар (по посадi), голови комiтетiв (при необхiдностi за рiшенням конференцiї Федерації).
Засiдання Виконкому Федерації проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше двох разiв на рiк.
5.13. Виконком федерації:
--порядкує майном та коштами Федерації вiдповiдно до затверджених Радою Федерації кошторисiв;
--готує проведення конференцiй, засiдань Ради, проекти рiшень, інформацiйнi матерiали;
--здiйснює роботу по реалiзацiї планiв та заходiв Федерації, рiшень конференцiї та Ради Федерації, по розв'язанню повсякденних питань дiяльностi радiоаматорiв та радіоспортсменів України;
--здiйснює загальне керiвництво та контроль за дiяльнiстю створених Федерацією формувань;
--розвиває мiжнародну спiвпрацю з радiоаматорських та радіоспортивних питань;
--здiйснює координацiю дiяльностi обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь), вiддiлень;
--сприяє ефективнiй правовiй пiдтримцi радiоаматорiв та спортсменів;
--надає конкретну дiлову допомогу членам Федерації;
--вирiшує iншi питання дiяльностi Федерації згiдно iз Статутом Федерації в межах своєї компетенцiї.
5.14. Президент Федерації:
-- представляє Федерацію у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими, мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
--має право пiдпису зобов'язань, актiв, фiнансових та iнших документiв Федерації як перша особа;
--органiзовує дiяльнiсть Ради та Виконкому Федерації;
--скликає засiдання Ради та Виконкому Федерації, головує на них;
--забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту Федерації, гласнiсть в дiяльностi Федерації та її органiв;
--готує та доповiдає конференцiї звiт про роботу Ради Федерації;
--виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом Президента Федерації.
5.15. Перший вiце-президент Федерації:
-- виконує обов'язки президента Федерації на час його вiдсутностi;
--координує дiяльнiсть обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації.
--має право пiдпису зобов'язань, актiв, фiнансових та iнших документiв федерації як перша особа;
--виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з президентом Федерації.
5.16. Вiце-президент Федерації по радіоаматорству (ЛРУ), координує дiяльнiсть вiдповiдних комiтетiв та комiсiй Федерації, представляє на рівні з президентом інтереси радіоаматорства країни в державних, громадських та приватних організаціях.
Віце-президент по радіоспорту (ФРС) координує діяльність відповідних комітетів та комісій. Представляє на рівні з президентом інтереси радіоспорту країни в державних, громадських та приватних організаціях.
Віце-президенти виконують також і iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з президентом Федерації.
5.17. Посади президента Федерації, першого вiце-президента, вiце-президентiв можуть бути штатними або замiщатись на громадських засадах.
Обов'язки секретаря Виконкому Федерації при необхiдностi можуть виконуватись одним iз вiце-президентiв.
5.18. В разi необхiдностi за рiшенням Виконкому Федерації може бути проведене письмове (заочне по поштi) голосування.
По питаннях, що належать виключно до компетенцiї конференцiї Федерації, письмове голосування проводиться серед делегатiв останньої конференцiї Федерації (чиї повноваження були пiдтвердженi мандатною комiсiєю конференцiї).
По питаннях, що належать до компетенцiї Ради Федерації, письмове голосування проводиться серед членiв Ради Федерації.
5.19. В разi необхiдностi переобрання голови комiтету, або комiсiї Федерації, замiщення вакантної виборчої посади - рiшення з цього приводу може прийняти Рада Федерації не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Федерації.
Термiн повноважень новообраного члена Ради – до наступної конференції Федерації.
5.20. Головний бухгалтер у своїй дiяльностi керується Положенням про нього, а також вимогами чинного законодавства.

РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ
6.1. Майно та кошти Федерації використовуються у вiдповiдностi до чинного законодавства на проведення заходiв, передбачених Статутом федерації, на органiзацiйно-господарськi потреби та утримання штатного апарату, сплату членських внескiв IARU, тощо.
6.2. Кошти Федерації формуються за рахунок щорiчних членських внескiв, благодiйних та добровiльних внескiв пiдприємств, органiзацiй, установ, громадських об'єднань, окремих громадян та iнших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.3. Розмiр частини щорiчного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради Федерації, встановлюється конференцiєю.
Розмiр частини щорiчного членського внеску, що залишається в розпорядженнi обласного (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлення Федерації, встановлюється загальними зборами (конференцiєю) вiддiлення.
Щорiчнi членськi внески використовуються згiдно до кошторисiв, затверджених вiдповiдними Радами.
6.4. Членськi внески повиннi поступити у Виконком Федерації не пiзнiше 15березня звiтного року.
6.5. Право розпоряджатися майном та коштами Федерації належить конференцiї Федерації.
Рада Федерації здійснює господарське управлiння майном та коштами Федерації, несе вiдповiдальнiсть за своєчасне їх надходження та правильне їх використання.
6.6. Федерація може мати у власностi будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, iнвентар, майно культурно-освiтнього та оздоровчого призначення, кошти, акцiї, iншi цiннi папери та iнше майно, необхiдне для матерiального забезпечення дiяльностi, передбаченої Статутом Федерації.
6.7. Федерація діє з державними органами влади в межах чинного законодавства України.

РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
7.1. Контроль за дiяльнiстю Федерація здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається конференцiєю Федерації термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв Федерації.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
--контролює дотримання Федерацією та Виконкомом Федерфції вимог чинного законодавства, Статуту Федерації, рiшень конференцiї Федерацією та інших в міру своїх повноважень;
--контролює (в межах компетенцiї Федерації) дотримання Радами обласних (АР Крим, м.Київ та м.Севастополь) вiддiлень Федерації, вимог чинного законодавства, Статуту Федерації, рiшень конференцiї Федерації;
--щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Виконкому i Ради Федерації та рiчну iнвентаризацiю майна федерації;
--складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються конференцiєю Федерації.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм'я президента Федерації в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження конференцiї Федерації.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь в роботi конференцiї Федерації з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради та Виконкому Федерації – з правом дорадчого голосу.

РОЗДIЛ 8
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ФЕДЕРАЦІЇ

8.1. Припинення дiяльностi Федерації може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
8.2. Реорганiзацiя Федерації здiйснюіться вiдповiдно до її Статуту, шляхом внесення відповідних змін в Статуті Федерації, затверджених Всеукраїнською конференцією, та згідно чинного законодавства.
8.3. Лiквiдацiя Федерації здiйснюіться за рiшенням конференцiї Федерації або за рiшенням суду.
8.4. В разi лiквiдацiї Федерації конференцiя або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiі згiдно чинного законодавства та цього Статуту.
8.5. Майно та кошти Федерації, в разi її лiквiдацiї, реалізуються для погашення боргових зобовязань в рамках цих зобовязань і не можуть перерозподiлятись мiж членами Федерації, а рештки повиннi бути переданi iншiй неприбутковiй органiзацiї вiдповiдного виду.

Проект подготовлен
Григорием Андрийчуком 25.10.2010г.

Рейтинг@Mail.ru