«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчою Конференцією

___________________________

«____»___________20___р.

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Міністерство юстиції України

«____»___________20___р.

Свідоцтво № ____________

 

 

С Т А Т У Т

громадської організації

ФЕДЕРАЦІЯ РАДІОАМАТОРІВ ТА РАДІОСПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Федерація радіоаматорів та радіоспорту України (далі Федерація) - добровільна громадська організація, створена на основі єдності інтересів громадян України, які є радіоаматорами або займаються радіоспортом.

1.2. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Федерація діє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Діяльність Федерації поширюється на територію України та на території інших держав у відповідності із статутами міжнародних громадських (неурядових) організацій, членом яких є Федерація.

1.5. Для виконання своїх статутних завдань Федерація може створювати представництва на всій території діяльності, взаємодіяти з міжнародними та зарубіжними громадськими (неурядовими) організаціями, спілками громадських організацій з близькими або спільними цілями та завданнями, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

1.6. Федерація не ставить перед собою політичних завдань, не бере участі у політичних рухах та партіях.

1.7. Федерація, створені нею установи та організації зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

1.8. Федерація може набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, виступати позивачем у суді, арбітражному суді, третейському суді від свого імені.

1.9. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Федерації, рахунки в установах банків.

1.10. Федерація має як символи власну емблему, прапор та вимпели, зразки яких затверджуються Президією Федерації та реєструються у встановленому порядку.

1.11. Юридична адреса Федерації: Україна, місто _____________________________________

1.12. Повна назва громадської організації: МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЯ РАДІОАМАТОРІВ ТА РАДІОСПОРТУ УКРАЇНИ

1.12. Повна назва англійською мовою: FEDERATION AMATEUR RADIO AND RADIO SPORTS OF UKRAINE (FARRSU)

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1. Метою діяльності Федерації є:

об`єднання громадян України, задля задоволення потреб своїх членів щодо представництва інтересів радіоаматорства та радіоспорту України у державних та міжнародних відносинах, сприяння розвитку їх здібностей і талантів.

2.2. Основні завдання Федерації:

  - представництво від імені членів Федерації шляхом прийняття участі у державних та громадських заходах щодо створення та впровадження законодавчих актів, впливаючих на радіоаматорську діяльність;

- сприяння розширенню міжнародних контактів радiоаматорiв;

- сприяння державним органам України та інших держав при стихійних лихах, великих аваріях та інших надзвичайних ситуаціях, в ході лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварійного радіозв’язку, в тому числі i з використанням радіоаматорських засобів;

- сприяння розвитку серед молоді України аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радіозв’язку, цифрових та інших видів радіозв’язку, впровадженню нових видів радіозв’язку;

- участь у розвитку і пропаганді радіоаматорства та радіоспорту;

- сприяння розвитку науково-технічної творчості членів Федерації;

- надання методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності клубів, команд, учбових центрів і систем їх забезпечення;

- сприяння у виконанні та впровадженні громадських науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у радіотехнічній та електронній промисловості;

- участь у розробці та сприяння у впровадженні, виробництві та експлуатації сучасної радіотехнічної та електронної техніки, комплектуючих виробів.

- надання організаційної, методичної та благодійної допомоги своїм членам.

2.3. Для виконання статутних завдань Федерація у порядку, встановленому законодавством:

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства у порядку, встановленому законодавством;

- створює представництва на всій території своєї діяльності у тому числі з правами юридичної особи;

- репрезентує інтереси та захищає законні права своїх членів в державних, міжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;

- розповсюджує інформацію про статутну діяльність Федерації через засоби масової інформації та засновує власні засоби масової інформації;

- здійснює видавничу діяльність – видає книги, журнали, брошури через видавництва та засновує власні видавництва;

- взаємодіє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспілковими, молодіжними, творчими, спортивними та іншими громадськими органiзацiями;

- може проводити масові та благодійні заходи шляхом організації симпозіумів, лекцій, консультацій, виставок, ярмарок, шкіл, курсів, змагань тощо;

- проводить змагання з радіоаматорських видів радіоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку, швидкісної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистів та спортивного радiоорiєнтування) як в масштабах України, так i мiжнароднi змагання з узгодженням Міжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU);

- має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

- вносить пропозиції до органів державної влади і управління;

- надає своїм членам матеріальну, благочинну та іншу підтримку;

- приймає доброчинні, благодійні внески від фізичних та юридичних осіб;

- проводить благодійні конкурси, лотереї.

- у межах статутних цілей і завдань здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

- може бути членом українських та міжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цілям та завданням Федерації;

 

3. СТРУКТУРА І ОРГАНИ ВРЯДУВАННЯ

 

3.1. Основу Федерації складають її члени що є суб’єктами Федерації на правах самостійності, рівноправ’я та самоврядування.

Суб’єктом Федерації може бути любе радіоаматорське або радіоспортивне об’єднання громадян України (далі – Член Федерації), що налічує не менше 10-ти власних членів, добровільно бажає бути членом Федерації та є юридично зареєстрованою особою, сплачує членські внески до Федерації, а також діяльність якого не суперечить діяльності Федерації.

Реєстрація Члена Федерації провадиться на підставі рішення Президії Федерації.

Член Федерації у своїй діяльності керується чинним законодавством України, власним Статутом та Статутом Федерації.

Громадяни що входять в склад Члена Федерації автоматично вважаються членами Федерації.

Виключення Члена Федерації із складу Федерації провадиться виключно на підставі:

- чинного законодавства України;

- рішення  Президії Федерації при порушенні Членом Федерації чинного законодавства, Статуту Федерації, рішень Конференції, якщо Статут Члена Федерації суперечить Статуту Федерації,

- рішення Конференції Федерації.

3.2. Вищий керівний орган Федерації – Конференція Федерації, яка скликається Президією  Федерації не рідше одного разу на два роки. Конференція складається з делегатів від Членів Федерації, пропорційно кількості осіб, які є на обліку у кожному осередку. Порядок представництва на Конференцію визначається Президією Федерації.

3.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів учасників Конференції.

3.4. Позачергова Конференція скликається Президією  Федерації або Президентом Федерації самостійно, якщо цього потребують інтереси Федерації в цілому або на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості Членів Федерації.

3.5. До компетенції Конференції Федерації належить:

а) затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

б) визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження комплексної програми діяльності та звітів про її виконання;

в) розгляд звітів Президента, Президії, Дирекції та Ревізійного Комітету;

г) обрання Президента Федерації, та членів Президії за поданням Президента

д) обрання та відкликання членів Президії та Ревізійного Комітету;

е) прийняття рішення про припинення діяльності Федерації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

є) здійснення права власності на кошти і майно Федерації.

Окремі функції щодо господарського управління майном і коштами Конференція може покласти на Президію та/або Дирекцію Федерації.

3.6. Конференція може прийняти до розгляду і вирішити будь-яке питання діяльності Федерації. Конференція може передати частину своїх повноважень Президенту та/або Президії Федерації.

За пропозицією Президента Федерації Конференція може обрати Почесного Президента Федерації.

3.7. У період між Конференціями керівним органом Федерації є Президія Федерації.

3.8.  Президія Федерації обирається Конференцією Федерації на два роки у складі не більше 15 осіб та діє на громадських засадах.

За вагомий внесок у розвиток радіоаматорського руху та радіоспорту на Україні до Президії може бути обраний з правом дорадчого голосу Почесний член Президії Федерації.

Звання почесного члена Президії Федерації присвоюється рішенням Конференції.

Президія на своєму засіданні обирає із свого основного складу віце-президента та розподіляє відповідальність членів президії за певні напрямки роботи.

Президент є членом  Президії Федерації за посадою.

Порядок обрання інших членів Президії Федерації встановлюється Конференцією.

При вибутті з членів Президії кількісної половини та більше з основного числа обраних, призначаються дострокові перевибори.

Президія Федерації підзвітна Конференції, діє на весь термін між Конференціями і складає повноваження після обрання нового складу.

3.9. До компетенції  Президії Федерації належить:

а) розробка та затвердження конкретних цільових програм діяльності Федерації на основі рішень Конференції;

б) затвердження структури та штату Дирекції Федерації та комісій Федерації по напрямках діяльності Федерації з представників зацікавлених Членів Федерації;

в) затвердження кошторису Федерації, встановлення розміру та порядку внесення, членських, вступних та інших внесків;

г) затвердження річних результатів діяльності Федерації, представництв та відділень Федерації;

д) прийняття, за поданням Дирекції, рішень про створення представництв, у тому числі з правами юридичної особи на всій території діяльності, госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, затвердження їх статутів (положень) та штатних розкладів;

є) затвердження регламентуючих, процедурних та інших внутрішніх документів Федерації;

ж) винесення рішень про притягнення службових осіб Федерації до відповідальності;

з) прийняття рішення про вступ до спілок громадських організацій;

і) затвердження положення про Дирекцію Федерації;

и) розгляд заяв на членство та прийняття Членів Федерації;

й) прийняття рішення про виключення Члена Федерації із складу Федерації.

Президія Федерації збирається не рідше 4-х разів на рік. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Президії Федерації.

У засіданнях  Президії Федерації має право брати участь з правом дорадчого голосу, Почесний Президент Федерації. Рішення приймаються більшістю голосів членів  Президії, присутніх на засіданні  Президії.

3.10. Для організації виконання рішень керівних органів Федерації, представництва інтересів Федерації у створених з її участю господарських товариствах, координації діяльності Членів Федерації, підготовки доповідей Президії, Президенту про виконання рішень Членами Федерації, Президія створює виконавчий орган федерації – Дирекцію.

3.11  Дирекція – розпорядний (виконавчий) орган Федерації, який забезпечує фінансово-господарську діяльність Федерації на підставі штатного розкладу та кошторису Федерації. Дирекцію Федерації очолює виконавчий директор, який призначається Президією Федерації за поданням Президента Федерації на штатну посаду згідно штатного розкладу, затвердженого Президією Федерації.

Дирекція Федерації підзвітна Президії, діє з метою виконання Статуту Федерації, рішень Конференції, Президента та Президії Федерації на підставі Положення, яке затверджує Президія Федерації.

3.12 . З метою досягнення статутних завдань Федерації виконавчий директор

- керує Дирекцією Федерації;

- має право першого підпису при розпорядженні грошовими та іншими матеріальними засобами Федерації в межах затверджених кошторису Федерації;

- без доручення діє від імені Федерації, укладає договори, контракти, відкриває рахунки у банках;

- приймає на роботу згідно затвердженого штатного розкладу та звільняє з роботи співробітників Федерації, виконує інші вимоги згідно вимог законодавства про працю;

3.13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації, додержанням положень Статуту та виконанням рішень Конференції Президією, Президентом, Дирекцією та членами Федерації, у частині взятих на себе членських обов’язків, здійснюється Ревізійним Комітетом у складі не більше п’яти осіб та не менше трьох осіб.

Ревізійний Комітет обирається Конференцією Федерації на два роки. Члени Ревізійного Комітету не можуть бути обраними до інших органів Федерації. Всі члени Федерації та її посадові особи повинні сприяти діяльності Ревізійного Комітету.

3.14. Президент Федерації – вища посадова особа Федерації, обирається на Конференції строком на два роки.

Президент Федерації виконує свої обов’язки на громадських засадах.

Президент Федерації підзвітний Конференції та керує діяльністю Президії Федерації та Федерацією в цілому, у тому числі виконанням комплексних програм Федерації.

Президент головує на засіданнях Президії та Конференціях Федерації.

Президент вирішує всі питання діяльності Федерації, має право без доручення представляти Федерацію, у тому числі у стосунках з державними, міжнародними та громадськими організаціями, за винятком повноважень, віднесених до компетенції Конференції, Президії  та Ревізійного Комітету.

3.15. Президент розподіляє обов`язки між членами Президії та, в разі необхідності, доручає їм виконувати дії від імені Федерації у своїх сферах відповідальності для реалізації мети та завдань Федерації.

При відсутності Президента або при неможливості виконання ним своїх обов`язків його обов`язки тимчасово виконує віце-президент або інший член Президії за розпорядженням Президента.

3.16. Діяльність Президента регулюється окремим Положенням, яке затверджується Президією Федерації.

3.17. Для організації виконання Президентом своїх статутних повноважень може створюватися на громадських засадах Секретаріат Президента Федерації.

3.18. З числа керівників Членів Федерації може бути утворена Рада Членів Федерації – колегіальний дорадчий орган Федерації.

3.19. Рада Членів Федерації з метою досягнення статутних завдань Федерації:

а) створює секції, робочі групи;

б) обговорює та дає висновки та рекомендації по великих комплексних програмах діяльності Федерації;

в) має право скликати позачергову Конференцію Федерації за вимогою не менше однієї третини із складу Членів Федерації;

г) вживає заходів громадського впливу щодо Членів Федерації, які не дотримуються вимог Статуту Федерації;

д) розглядає звіти Членів Федерації про дотримання Статуту та рішень керівних органів Федерації;

є) розглядає та дає рекомендації щодо порядку обрання членів  Президії  Федерації;

е) розглядає пропозиції по внесенню змін і доповнень до Статуту Федерації;

3.19. Рада Членів Федерації збирається на засідання в міру необхідності за вимогою не менше однієї чверті із складу Членів Федерації або за рішенням Президента Федерації.

Рішення Ради Членів Федерації приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх керівників Членів Федерації. Засідання Ради Членів Федерації вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини керівників Членів Федерації.

Для проведення засідань Рада Членів Федерації обирає голову та секретаря.

 

4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Членство у Федерації є добровільним.

4.2. Членом Федерації може бути любе радіоаматорське або радіоспортивне об’єднання громадян України, що налічує не менше 10-ти власних членів, добровільно бажає бути членом Федерації та є юридично зареєстрованою особою, сплачує членські внески, встановлені Президією Федерації.

4.3. Член Федерації має право:

а) із складу власних членів висувати делегатів конференції Федерації, які можуть обирати та бути обраним до керівних органів Федерації;

б) вносити пропозиції виходити з ініціативами по різних напрямках діяльності Федерації до керівних органів Федерації;

в) одержувати інформацію про всі види діяльності Федерації;

г) вільного виходу з Федерації за письмовою заявою.

4.4. Член Федерації зобов`язаний:

а) брати участь у діяльності Федерації;

б) виконувати положення Статуту, рішення Конференції, Президента та Президії Федерації;

в) своєчасно сплачувати членські та інші, встановлені Президією Федерації внески.

4.5. За порушення Статуту на Члена Федерації можуть накладатись стягнення у вигляді попередження або виключення з Членів Федерації.

Член Федерації автоматично вибуває з членів Федерації в момент закінчення строку дії його членського свідоцтва.

Виключення з членів Федерації рішенням Конференції або Президією Федерації може бути у випадку:

а) несплати членських внесків;

б) зменшення кількості власних членів до кількості меншої ніж 10 осіб;

б) порушення Статуту, рішень Президії Федерації;

в) добровільно на підставі наданої заяви члена Федерації.

4.6. Виключений з членів Федерації може бути прийнятий в члени Федерації, лише за рішенням Президії, або за рішенням органу, який його виключив.

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІІ

 

5.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Федерація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.4. Фінансово-господарська діяльність Федерації здійснюється на підставі річних кошторисів, які затверджуються Президією Федерації за поданням Президента Федерації на основі комплексної програми діяльності Федерації.

5.5. Розмір річних членських, вступних та інших внесків встановлює  Президія Федерації.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

 

6.1. Припинення діяльності Федерації проводиться за рішенням Конференції.

6.2. Федерація ліквідується у випадках, передбачених законодавством, а також:

а) за рішенням Конференції;

б) на підставі рішення суду.

6.3. При реорганізації Федерації вся сукупність прав та обов`язків Федерації переходить до її правонаступників.

6.4. Кошти та інше майно, що належать Федерації, у тому числі в разі її ліквідації, після розрахунків по оплаті працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов`язань перед бюджетом та іншими кредиторами, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується у дохід держави.

 

7. внесення змін і доповнень до статуту

 

7.1. Внесення  змін і доповнень до Статуту Федерації проводиться рішенням Конференції Федерації більшістю голосів учасників Конференції.

7.2. Про зміни і доповнення внесені до Статуту Федерація повідомляє Міністерство юстиції України в 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру об'єднань громадян.